ค้นหา
[ค้นหาขั้นสูง] [ช่วยเหลือ]
 เข้าสู่ระบบ
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
 
เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสื่อต่างๆ ได้มีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยสามารถเข้าชมข้อมูลต่างๆ ของระบบ อาทิเช่น ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้อมูลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕- ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนการให้บริการสืบค้นข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นจากรายงานการประชุม หรือบันทึกการประชุม หรือบันทึกการออกเสียงลงคะแนน โดยในการสืบค้นนั้น สามารถสืบค้นโดยการใช้ keyword และใช้เงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ในระบบได้

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
    เลขที่ ๒ ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐๒-๒๔๔-๒๓๗๒-๓

test