FONTSIZE
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คู่มือการใช้งานระบบ
 ค้นหา
[ค้นหาขั้นสูง] [ช่วยเหลือ]
 เข้าสู่ระบบ
 จำนวนผู้เยี่ยมชม
สถิติคำค้น
สถิติผู้เยี่ยมชม
 
Web Service
ติดต่อหน่วยงาน
แผนผังเว็บไซต์

ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม
 
เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลรายงานและบันทึกการประชุม เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสื่อต่างๆ ได้มีการออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชาชนและผู้ที่สนใจโดยสามารถเข้าชมข้อมูลต่างๆ ของระบบ อาทิเช่น ข้อมูลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ และข้อมูลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา โดยมีข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕- ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนการให้บริการสืบค้นข้อมูลซึ่งสามารถสืบค้นจากรายงานการประชุม หรือบันทึกการประชุม หรือบันทึกการออกเสียงลงคะแนน โดยในการสืบค้นนั้น สามารถสืบค้นโดยการใช้ keyword และใช้เงื่อนไขที่มีการกำหนดไว้ในระบบได้

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๑๑๑๑ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๖๐๑๑

Secretariat of the House of Representatives
1111 Samsen Road,Nakhon Chai Si, Dusit,Bangkok 10300
Tel. 0 2242 5900 ext 6011